Otwórz menu

Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania serwisu PozyczkaRatalna.pl (dalej „Serwis”) jest Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751832, NIP 7010873213, REGON 381502261, kapitał zakładowy 1 000 000 złotych.

 

II. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązującego prawa, w sposób realizujący postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o użytkownikach Serwisu (dalej „Użytkownicy”) i ich zachowaniu, następuje poprzez dobrowolne wprowadzanie danych przez Użytkowników w formularzach i okienkach logowania zamieszczonych w Serwisie, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies oraz gromadzenie logów serwera www.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny). Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub  będzie to uzasadnione przepisami prawa bądź będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania do Konta Użytkownika, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku.

 

III. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
a) podjęcia działań przed utworzeniem Konta Użytkownika oraz w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze nałożonych przepisami obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) w pozostałych prawnie dopuszczalnych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług oraz dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu świadczenia usługi Konta Użytkownika przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przez okres przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

 

IV. ODBIORCY DANYCH
Administrator świadcząc usługi w ramach Serwisu korzysta z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom danych takim jak firmy hostingowe, firmy odpowiedzialne za wysyłanie komunikatów SMS i wiadomości e-mail, kancelarie prawne oraz biura rachunkowe. Ponadto Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników uprawnionym organom państwowym oraz organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadkach w których jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.

 

V. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownikowi będącemu podmiotem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych.

Administrator dokłada należytej staranności aby ułatwić realizację powyższych uprawnień, jednocześnie wskazując, iż nie zawsze mają one charakter absolutny, a ich realizacja może być uzależniona od szczególnych okoliczności danej sprawy. Realizacja powyższych  uprawnień powinna odbywać się poprzez wysłanie stosownego wniosku drogą elektroniczną na adres lub listownie na adres siedziby Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją Użytkownika. Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika, lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.

Użytkownik, który uważa iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państw trzecich).

 

VII. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
W celu wykonania swoich praw oraz uzyskania informacji na temat ochrony danych osobowych, możesz skierować stosowne żądanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: .

 

VIII. POLITYKA COOKIES
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
b) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wróć do góry
Zamknij menu

Oferta dla firm


Oferta dla osób fizycznych


Kontakt i informacje